ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

      ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

      จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างประจำปี 2562

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
          -ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          -แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB5 หน่วยงานเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

           -บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

          -โครงการ/กิจกรรม

          -รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภาระกิจที่เลือก

          -ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุเวลา สถานที่จัดกิจกรรมชัดเจน

          -หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ/หรือสั่งการและปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่

          -แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน website ของหน่วยงาน

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

          -บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

          -โครงการ/กิจกรรม

          -รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงถึงผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมในการจัดทำโครงการ/แผนงานตามภาระกิจที่เลือก

          -แผนงาน/โครงการตามภาระกิจที่เลือก

          -ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุเวลา สถานที่จัดกิจกรรมชัดเจน

          -บันทึกข้อความรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ หรือ/และพิจารณาสั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

          -แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน website ของหน่วยงาน

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน

          -บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

          -โครงการ/กิจกรรม

          -ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุเวลา สถานที่จัดกิจกรรมชัดเจน

          -หนังสือบังคับบัญชารับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้น website ของหน่วยงาน

          -แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน website ของหน่วยงาน

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          -8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

          -8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงาน

          -8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว๊ปไซต์หน่วยงาน

          -8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

          -8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

          -9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

          -9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร

          -9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

          -9.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          -9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

          -9.1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

          -9.1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

          -9.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

          -9.1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

          -9.1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          -9.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

          -9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

          -9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

          -9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

          -9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          -9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

          -9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

          -9.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

          -9.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

          -9.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

          -9.7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ

          -9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

          -9.8 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

          -9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

EB10 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

          -10.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการปี 2563

          -10.1.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 2563

          -10.2 แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

EB11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

          -11.1.1 บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 2563

          -11.1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

          -11.2 แบบฟอร์รายงานการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB12 ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

          -12.1.1 บันทึกข้อความกำกับติดตามผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ

          -12.1.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

          -12.2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
         และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB16 กรอบแนวทางการจัดการการร้องเรียนของหน่วยงาน

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 

EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

          -แผนการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2563

          -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2563

          - แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมที่แสดงถึงการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้โปร่งใส

EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB22 การประชุม/อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB23 การจัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้