วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION) : โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพในการดูแลสุขภาวะของคนชัยบุรีภายในปี 2567

พันธกิจ

พันธกิจ (MISSION) : พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตามประเด็นสำคัญของพื้นที่ ตลอดช่วงชีวิตโดยใช้มิติด้านคุณภาพ และร่วมสร้างระบบสุขภาพอำเภอให้เข้มแข็ง ยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์

พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ
พัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุกโดยชุมชนมีส่วนร่วม
พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
พัฒนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

2. ผู้ป่วยในกลุ่มโรคที่สำคัญได้รับการดูแลที่มีคุณภาพลดภาวะแทรกซ้อนและมีคุณภาพชีวิตที่

3. ผู้รับบริการพึงพอใจ

4. เครือข่ายบริการสุขภาพมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

5. .เครือข่ายบริการสุขภาพมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

6.ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของประชาชน

7. ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง

8. .ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการด้านสุขภาพ

9. .ประชาชนมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่พึงประสงค์

เป้าหมาย

1. ด้านผู้ใช้บริการ

1.1 มีความปลอดภัย ดูแลตนเองได้

1.2 มีความพึงพอใจ

2. ด้านผู้ให้บริการ

2.1 มีสมรรถนะ เหมาะสมกับภาระงาน

2.2 มีจริยธรรม มีความสุขในการทำงาน และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ

3. ด้านองค์กร

3.1 เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

3.2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4. ด้านชุมชน

4.1 ชุมชนเข้มแข็ง ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

4.2 ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์


ค่านิยม SMILE

Service mild มีจิตบริการที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้ บริการ

Management การบริหารจัดการที่ดี มี ประสิทธิภาพ

Interaction การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและญาติเสมือนญาติของตนเอง

Learning มีการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

Environment สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวในโรงพยาบาลมีการปรับปรุงพัฒนาให้น่าอยู่

ค่านิยม MOPH

 • M : Mastery
  เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
 • O : Originality
  เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
 • P : People centered
  ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
 • H : Humility
  อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

วิสัยทัศน์พันธกิจ